Điện Thoại Số:


(714) 553-3714


(714) 553-5790


(714) 553-3478Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB& QP/ VNCH

*      Hội H.O. Cứu Trợ TPB& QP/ VNCH:

P.O.Box 25554, Santa Ana, CA 92799


*      Đài SBTN&TT Asia:

P.O.Box 127, Garden Grove, CA 92842


(mọi sự yểm trợ sẽ được trừ thuế)