Thư Mời Tham Dự Buổi Họp Báo Công Bố Kết Quả ĐNH Cám Ơn Anh Kỳ 10

thu_moi_hop_bao_thong_bao_ket_qua_dnh_cam_on_anh_ky10