Hình TPB “Những Mảnh Đời Rách Nát”

Nếu quý vị muốn giúp đỡ Thương Phế Binh nào trong những tấm hình ở dưới đây, xin trước tiên click vô hình, ghi lại mã số của tấm hình nằm ở phía dưới hình. Thí dụ 956-MT hay là 3412-QN. Rồi dùng mã số này để chỉ Thương Phế Binh nào quý vị muốn giúp.